โรงเรียน


ประวัติส่วนตัว

...........................

ชื่อ นายอนิรุทธิ์ บุญทิน
รหัส 494146003
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี5
อยู่ประจำหน่วย โรงเรียนบ้านพุเกตุ

ผู้อำนวยการชื่อ ผอ.ประชุม พวงพยอม
ครูพี่เลี้ยงชื่อ นางสาวยุวลักษณ์ รัตนิล
ครูนิเทศทัวไป นางวันเพ็ญ เสือเฒ่า

ได้รับมอบหมาย ให้เป็นครูประจำชั้น ป.5
สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป1-ป6

เป็นเวลา 6คาบ/สัปดาห์
สอนวิชาคณิต
สอนวิชาภาษาไทย
สอนวิชาประวัติศาสตร์
จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุเกตุ
นายประชุม พวงพยอม

ครูพี่เลี้ยง

ครูพี่เลี้ยง
นางสาวยุวลักษณ์ รัตนิล

ครูนิเทศทั่วไป

ครูนิเทศทั่วไป
นางวันเพ็ญ เสือเฒ่า

อาจารย์นิเทศวิชาเอก

อาจารย์นิเทศวิชาเอก
นางสาวเมตตา คงคากูล

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์
คุณภาพการศึกษาดี
มีคุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี
ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา